LH

  2021 2032 Variación %
Osasuna
27544 37951 10407 37%
Gizarte-zerbitzuak
7262 9675 2413 33%
Trebetasun eta zerbitzu pertsonalak
25256 29543 4287 16%
Komunitatearentzako saneamendu-zerbitzuak eta laneko segurtasun eta osasun zerbitzuak
1331 1353 22 1%
Arteak
12825 14640 1815 14%
Segurtasun-zerbitzuak
1291 255 -1036 -80%
Garraio-zerbitzuak
5623 6610 987 17%
Prestakuntza orokorra
11904 12484 580 4%
Hizkuntzak, literatura eta giza-zientziak
401 506 105 26%
Gizarte eta portaera zientziak
3498 4846 1348 38%
Kazetaritza eta dokumentazioa
1662 1671 9 0%
Negozioak eta administrazioa
67909 78672 10763 15%
Zuzenbidea
0 0 0 0%
Biologia, biokimika eta ingurumena
3079 2502 -577 -18%
Zientzia kimikoak, fisikoak, geologikoak eta matematikoak
10252 11772 1520 14%
Guztira 179837 212480 32643 18%

Eskaintzak urteko

Aldaketa sexuaren arabera

Compromiso con las personas